English
If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.

Español (Spanish)
si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.

繁體中文 (Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電

Kreyòl Ayisyen (French Creole)
Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.

ગુજરાતી (Gujarati)
સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો

Français (French)
Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.

한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

Italiano (Italian)
In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.

Tiếng Việt (Vietnamese)
Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.

Deutsch (German)
Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.

Tagalog (Tagalog – Filipino)
Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.

हिंदी (Hindi)
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।

اُردُو

(Urdu)
خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال

العربية

(Arabic)
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم (رقم هاتف الصم والبكم:

తెలుగు (Teluga)
శ్రద్ధ పెట్టండి: ఒకవేళ మీరు తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నట్లయితే, మీ కొరకు తెలుగు భాషా సహాయక సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి.

Nederlands (Dutch)
Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten.